Üyelik Sözleşmesi

FONGOGO KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1 TARAFLAR

  1.1 İşbu Fongogo Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Cumhuriyet Caddesi No: 40/3 Elmadağ, İstanbul 34367 adresi merkezli ve 883556 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi (‘’Platform’’) ile [?] TCKN no’lu [?] (‘’Üye’’) arasında aşağıdaki şekilde bir sözleşme imzalanmıştır.

  1.2 İşbu Sözleşme kapsamında Platform ve Üye ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  1.3 Platform’u temsile yetkili kişiler ve irtibat bilgilerine https://yatirim.fongogo.com (“İnternet Sitesi”) adresinden ulaşılabilmektedir.

2 TANIMLAR

  2.1 İşbu Sözleşme’de aşağıdaki terimler aksi belirtilmediği sürece yanlarında açıklanmış olan anlamlarda kullanılmışlardır.

Bilgi Formu

Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan, projenin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu

Emanet Yetkilisi

Platformlar aracılığıyla toplanan fonu, Girişim Şirketine aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar Tebliğdeki hükümler çerçevesinde emanetçi sıfatıyla bloke eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’nde tanımlanan diğer portföy saklayıcılar

Girişim Şirketi

Anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve projesine kaynak ihtiyacı bulunan anonim şirketleri veya toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketleri,

Girişimci

Projesine paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri,

Fonlanan Şirket

Girişimciler tarafından kurulan anonim şirketi veya emanet yetkilisi nezdindeki hesabına, bloke edilen fon tutarının aktarıldığı girişim şirketini

Kampanya

Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformun internet sitesinde kamuya duyurulmasını,

Kampanya Sayfası

Projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,

Kampanya Süresi

Yatırım Komitesi tarafından onaylanmış Bilgi Formunun Kampanya Sayfasında yayımlandığı tarihte başlayan ve en fazla altmış gün olan süre

KVKK

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MKK

Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi

Nitelikli Yatırımcı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişiler

Nitelikli Olmayan Yatırımcı

Nitelikli Yatırımcı vasfına sahip olmayan gerçek ve tüzel kişiler

Platform

Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşu

Platform Hizmetleri

Platform tarafından Üye’lere sunulacak olan kitle fonlamasına ilişkin hizmetler

Proje

Planlanan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,

Risk Bildirim Formu

İşbu Sözleşmenin ekinde de yer alan Genel Risk Bildirim Formu

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

SPKn

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Tebliğ

27 Ekim 2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2)

TTK

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Yatırım Komitesi

Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan fizibilite ve/veya kredibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,

3 SÖZLEŞMENİN AMACI, KAPSAMI VE KONUSU

  3.1 İşbu Sözleşme Üye’nin, Platform’a üye olması, Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlanması ve Tebliğ ile SPK’nın yayımladığı ilgili diğer mevzuata göre Üye’nin, Girişim Şirketi’ne dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan Proje ve/veya Girişim Şirketi’ne Platform aracılığıyla pay karşılığında yatırım yapması süreçlerine ilişkindir.

  3.2 Kitle fonlaması faaliyetleri, yatırımcının işbu Sözleşme’yi imzalaması ve işbu Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmesi üzerine Üye statüsünü kazanması ile başlar. Tebliğ ve Platform’un öngördüğü diğer kuralların uygulanması işbu Sözleşmenin konusunu oluşturur.

4 PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

  4.1 Platform, Tebliğ, ve SPK’nın yayınladığı ilgili diğer mevzuata göre SPK’ya başvurusuna istinaden SPK tarafından listeye alınarak paya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Platform, paya dayalı kitle fonlaması faaliyetleri kapsamında Girişimci/Girişim Şirketleri’ne yatırım yapılması amacıyla münhasıran halktan para toplama faaliyetleri yürütür.

  4.2 Paya dayalı kitle fonlaması faaliyetleri kapsamında Platform, kendisine başvuru yapan Girişimci ve Girişimci Şirketlerinin kampanyalarını ilgili mevzuata göre hazırladığı değerlendirme politikasına tabi tutarak ve Yatırım Komitesi’nce verilen karara istinaden İnternet Sitesi’nde yer alan Kampanya Sayfasında yayınlar.

  4.3 Üyelik işlemlerini gerçekleştiren Üye yayınlanan kampanyalardan Girişimci/Girişim Şirketi’nin çıkarılacak olan paylarını yine Yatırım Komitesi’nce onaylanarak yayınlanan Bilgi Formunda belirtilen bilgi, belge ve şartlar dahilinde inceleyerek satın alabilirler.

  4.4 Toplanan fonlar Girişim Şirketi’ne ilgili prosedür kapsamında aktarılmadan önce Emanet Yetkilisi’nde bloke edilir. MKK nezdinde kaydileştirme ve diğer Tebliğ hükümlerinin yerine getirilmesi akabinde Girişim Şirketi’ne aktarılır.

5 ÜYELİK SÜRECİNDE UYGULANACAK PROSEDÜRLER

  5.1 Üye’nin kitle fonlaması işlemlerinde bulunabilmesi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda imzalayarak Platform’a elektronik ortamda üye olması gerekmektedir.

  5.2 Üye, EK’te yer alan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu okuyup anladığına dair yazılı veya elektronik bir beyan vermekle yükümlüdür. Bu beyanın bir örneği Üye’nin kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresine iletilecektir.

  5.3 Platform tarafından üyelik işlemleri kapsamında aşağıdaki prosedürler izlenmektedir;

   5.3.1 Türkiye’de yerleşik gerçek kişi Üye’ler ile tüzel kişi Üye’lerin imza yetkilileri için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan kimlik doğrulama işlemi yerine getirilir ve bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen Üye’nin bilgileri MKK’ya iletilir.

   5.3.2 Türkiye’de yerleşik olmayan Üye’ler için ise, bu kişiler adına MKK nezdinde hesap açıldığı ve bu hesaba ilişkin sicil tanımlama işleminin gerçekleştirildiği tespit edilir ve bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen Üye’nin bilgileri MKK’ya iletilir.

   5.3.3 Platform, Üye’nin kitle fonlaması yatırımlarının taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu tespit etmek amacıyla Üye’nin Özel Risk Bildirim Formu’nu onaylamasını talep etmektedir. Üye’nin Özel Risk Bildirim Formu’nu onaylamaması halinde üyelik başvurusu reddedilecektir.

   5.3.4 Platform tarafından, Nitelikli Yatırımcı statüsünü haiz üyelik oluşturulabilmesi için üyelik işlemleri tamamlanmadan önce Üye’nin MKK nezdinde Nitelikli Yatırımcı olduğunun tespiti yapılmaktadır. Üye, Platform tarafından Nitelikli Yatırımcı olduğuna ilişkin tespitin yapılması için yatırım kuruluşlarına başvurarak gerekli aksiyonları almakla sorumludur. MKK nezdinde Nitelikli Yatırımcı statüsüne sahip olmayan yatırımcılar Nitelikli Olmayan Yatırımcı olarak işleme alınırlar.

   5.3.5 Üye’nin varsa yıllık net gelirlerine ilişkin beyanını derhal MKK’ya iletilmek üzere Platform’a iletmesi gerekmektedir. Platform söz konusu gelir beyanını da dikkate alarak, madde 6.1 çerçevesinde Üye’nin yapabileceği yatırım limitini belirler.

  5.4 Platform tarafından, üyelik işlemleri kapsamında izlenen prosedürlerin tamamlanması için, Üye’nin söz konusu tevsik edici bilgi ve belgeleri Platform’a üyelik başvurusundan itibaren 5 iş günü içerisinde iletmelidir. Üye’nin kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında Platform’a sağlamamış olması ve bu süreçte Platform’a gerekli desteği sağlamaması nedeniyle nedeniyle üyelik başvurusu reddedilebilecektir.

6 KAMPANYA SÜRECİNDE UYGULANACAK PROSEDÜRLER

  6.1 Nitelikli Yatırımcı olmayan Üye, bir takvim yılı içerisinde Platform aracılığıyla Tebliğ’de belirlenen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla yatırım yapabilir. Ancak bu sınır Tebliğ düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Üye’nin Platform’a beyan ettiği yıllık net gelirinin %10’una kadar arttırılabilir.

  6.2 Üye, fon sağlamaya ilişkin ödeme emirlerini kimlik bilgileri ile uyumlu bir ödeme aracı vasıtasıyla Kampanya Süresi boyunca Platform’a iletebilir. Bu doğrultuda, Üye’nin Girişim Şirketi payları karşılığında sağladığı fonların tamamının nakden ödenmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda ödeme emirleri, Emanet Yetkilisi tarafından ödemenin alındığının tespit edilmesi akabinde Platform tarafından işleme alınır. Platform, ödeme emrinin iletilmesini takiben 48 saat içinde Emanet Yetkilisi’ne ulaşmayan fonlar nedeniyle Üye’nin yatırım talebini reddedebilecektir. Platform ayrıca, Emanet Yetkilisi’nin ilgili yatırım talebini yapacağı kontroller çerçevesinde herhangi bir nedenle reddetmesi durumunda da Üye’nin yatırım talebini reddedebilecektir. Üye, tercih ettiği ödeme yöntemi nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerden (örneğin, EFT yöntemi ile EFT saatleri dışında fon aktarımının tercih edilmesi gibi) Platform’u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  6.3 Platform, Üye tarafından kendisine iletilen fon sağlama taleplerini Kampanya Süresi boyunca anlık olarak MKK’ya ve Emanet Yetkilisi’ne iletmekle yükümlüdür.

  6.4 Üye tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 saat içerisinde cayma hakkına yönelik bildirimin Platform’a İnternet Sitesi üzerinden iletilmesi suretiyle hiçbir sebep gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Cayma hakkının kullanılmasını izleyen iş günü içerisinde Emanet Yetkilisi tarafından fon tutarının iadesi için gerekli işlemler yerine getirilir. Platform, Üye’nin cayma talebini Emanet Yetkilisi’ne iletmekle yükümlüdür.

  6.5 Üye, hedeflenen fon tutarının Kampanya Süresi’nin bitiş tarihinden önce (ek satış dahil) toplanması halinde, Sözleşme madde 6.4’te yer alan cayma hakkı süresinin tüm Üye’ler bakımından sona ermesi şartıyla Kampanya’nın erken sonlanabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

  6.6 Platform, Kampanya Süresi’nde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde, Bilgi Formunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen dağıtım listesi dikkate alınarak, aşan fon kısmının Üye’lere iadesini aralarında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde yerine getirir.

  6.7 Kampanyanın erken sonlanması veya Kampanya Süresi ile cayma hakkı sürelerinin tüm Üye’ler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması durumlarında;

   6.7.1 Emanet Yetkilisi tarafından toplanan fon tutarının neması olması halinde, nema öncelikli olarak Üye’lere iade edilir.

   6.7.2 Girişim Şirketi tarafından yürütülen Kampanyalarda, fon toplayan girişim şirketinin anonim şirket olması durumunda, platform adına emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirket’in emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve Fonlanan Şirket tarafından kampanya süresinin sona ermesini takip eden 30 iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. Fon toplayan girişim şirketinin limited şirket olması durumunda, kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan gün içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanmış olması, dönüşüm öncesi bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi, toplanan fonun, anonim şirkete dönüşümü takiben Fonlanan Şirket’in emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anılan mali müşavir raporunun kampanya sayfasında ilan edilmesi gerekir. Platform adına emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirket’in emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve Fonlanan Şirket tarafından dönüşüm işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 30 iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır.

   6.7.3 Girişimci tarafından yürütülen Kampanyalarda, Kampanya Süresi’nin sona ermesini takip eden 90 gün içinde anonim şirket kurularak Emanet Yetkilisi nezdinde Platform adına açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirketin Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve en geç kuruluş işleminin ticaret siciline tescilini takip eden 30 işgünü içinde ilgili Fonlanan Şirket tarafından toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. Girişimci tarafından kurulacak anonim şirketin TTK’nın 332 nci maddesinde belirtilen en az sermaye tutarının tamamının, emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilen tutardan gerçek kişi girişimciler lehine ödenmesi ve bu şekilde ortağı gerçek kişi girişimciler olan bir anonim şirket kurulması mümkündür. Bu halde yatırımcılara fonlanan şirketin paylarının verilmesini teminen sermaye artırımının, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç 2 iş günü içinde TTK’nın 416 ncı maddesi uyarınca yapılacak çağrısız genel kurulda alınacak karar ile tamamlanması ve bilgi formunda bu duruma ilişkin bilgiye açıkça yer verilmesi zorunludur.

   6.7.4 Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Platform, her bir Üye’nin sağladığı fon tutarını ve bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nominal değerinin bilgisini iki iş gününde MKK’ya iletir. Girişim Şirketi, tüm paylarının SPKn madde 13 çerçevesinde MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini derhal sağlar. Fonlanan Şirket, Kanunun 35/A maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine tabidir.

   6.7.5 Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına ve bunu takiben Emanet Yetkilisi nezdinde Girişim Şirketi adına bloke edilen fonun Girişim Şirketine tevdi edilmesine yönelik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Kampanya süreci sona erer.

  6.8 Hedeflenen fon tutarının Kampanya Süresinin bitiş tarihi veya Kampanya Süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm Üye’ler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden işgünü içinde Platform tarafından yapılacak bildirim üzerine Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu bildirimi takip eden işgünü içinde Emanet Yetkilisi tarafından Üye’ye iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer. İade işlemleri Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir.

  6.9 Sözleşme’nin madde 6.7 hükümlerinde düzenlenen yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, söz konusu fıkrada düzenlenen sürelerin bitimini takip eden işgünü içinde Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması Üye’ye iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer. Bu durumda Üye’nin özel hukuk hükümlerinden doğan hakları saklıdır.

  6.10 Üye’ler tarafından Kampanya bazında ilgili Platforma iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin ödemeler ile Emanet Yetkilisine intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve Kampanya Süresinin sona ermesini takiben payların Üye bazında dağıtımının tespitine yönelik işlemler Bilgi Formunda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak Platform tarafından gerçekleştirilir.

  6.11 Üye’ye verilecek payların tüm ortaklık hak ve koşulları ile varsa bu paylara ilişkin imtiyazlar Bilgi Formunda açıkça belirtilir. Tebliğ madde 16/3 hükmü gereğince Nitelikli Yatırımcı olarak kabul edilen Üye’ler hariç olmak üzere Üye’lere verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılamaz.

  6.12 Kampanya Süresi içinde, Üye’lerin yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, Bilgi Formu’nda yapılacak bu değişiklik veya Bilgi Formu’na eklenecek yeni hususların Yatırım Komitesi tarafından onaylanmasıyla eş zamanlı olarak Platform, ilgili Girişim Şirketi veya Projeye yönelik fon sağlama talebini iletmiş olan Üye’ye uygun iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Üye’ye yapılacak bilgilendirme ile bu Sözleşme’nin 5.4 hükmünde yer alan cayma hakkı süresi yeniden başlamış sayılır.

  6.13 Üye, Platform’a üye olarak MKK’nın E-Yatırımcı ve YBS sistemlerine de otomatik olarak Üye olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

7 PLATFORM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  7.1 Platform, Kampanya Süresi’nce Platformun çalışması ile ilgili prosedürleri ve internet sitesini işletmekle ve Üye’ye Platform Hizmetleri’ni sağlamakla yükümlüdür.

  7.2 Platform, Üye’nin yatırım yapması için gerekli destek ve altyapıyı sağlar.

  7.3 Platform, sunulan hizmet nedeniyle hafif ihmal seviyesindeki kusurlarından sorumlu tutulamaz. Ağır ihmal ve kastın varlığının ise ancak kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olması durumunda Platform ihmal ve kasıtla doğrudan bağlantılı olan zararları tazmin ile yükümlüdür.

  7.4 Platform internet sitesini kesintisiz erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterir, bu konuda tüm önlemleri alır. Üye, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri savaş, grev, doğal afet gibi ve bunlarla sınırlı olamamak üzere benzeri durumlarda sitenin ulaşılamaz olabileceğini ve kesintilerden kaynaklı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

  7.5 Platform, Üye ile diğer Üyeleri arasında iletişim kurulabilecek hizmetleri sunar. Bu iletişimden doğabilecek herhangi bir sorundan, iletişimin Platform tarafınca engellenmesinden, Üye’nin yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer Üyeleri rahatsız edici davranışlarından Platform sorumlu değildir. Üye’nin bu madde kapsamına giren davranışlarının tespit edilmesi halinde, Platform, Sözleşme’yi madde 12.5 uyarınca feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Üye’nin Platform’a yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkı Platform uhdesindedir.

  7.6 Platform gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların alım satımı ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ile Girişim Şirketlerine iştirak edilmesine yönelik kitle fonlaması faaliyeti yürütemez.

  7.7 Platform, Üye ile Platform’un diğer Üyeleri arasında yapılan hiçbir hukuki işleme ve/veya sözleşmeye taraf, kefil, garantör, lehtar değildir ve hiçbir şekilde hak ve yükümlülük sahibi değildir. Üye ve Platform’un diğer Üyeleri kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşme ve/veya hukuki işlemden sadece kendileri sorumlulardır. Tebliğ madde 12/6 hükmü gereğince Platform’un Üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkân tanımasından faydalanarak Üye ve Platform’un diğer Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları herhangi bir sözleşme ve/veya hukuki işlem sebebiyle Platform ikincil piyasa işlemine aracılık etmiş sayılmaz.

  7.8 Platform, Üye’nin vermiş olduğu tüm bilgileri bu Sözleşme’nin madde 13’te yer alan Gizlilik ve KVKK hükümlere uygun olarak Emanet Yetkilisi ve MKK başta olmak üzere, gerekli olduğu ölçüde diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Üye işbu Sözleşme’yi imzalayarak Platform Hizmetleri’nin sağlanması için gerekli veri paylaşımlarının yapılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  7.9 Platform, tüm Üye bilgileri ve Üye tarafından sağlanan verilerin saklanması için gerekli tedbirleri almaktadır. Üye, bu bilgilerin Platform’un kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi ve kötü niyetli kullanılmasından Platform’un sorumlu tutulamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  7.10 Üye; Platform’un kuralları ve izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yükleyemez. Bu durumun oluşmasında ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında ilgili dosyayı yükleyen Üye sorumludur. Üye işbu maddeye aykırı davranışı nedeniyle uğrayacağı zarar ve kayıplar için Platform’u sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  7.11 Üye verdiği bilgi, belge, fotoğraf, tanıtım filmi, resim ve yazıların Platform tarafından reklam ve pazarlama amaçlı kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7.12 Platform, her bir kampanya için hedeflenen ve toplanan fon tutarı, fon sağlayan Üye sayısı ve kalan kampanya süresi hakkında Platform üzerinden anlık olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, her bir kampanya için kampanya süresinin sona ermesini takip eden işgünü fonlama sonuçları platform üzerinden kamuya duyurulur.

  7.13 Platform yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

   7.13.1 Kampanya Sayfası oluşturarak Üyeler’in yürürlükteki mevzuat uyarınca ulaşması gereken (Örn: yatırım kararını etkileyebilecek bilgiler, Bilgi Formu) bilgilere erişimini sağlamak,

   7.13.2 Üye’ye, Girişim Şirketlerine ve Girişimcilere ilişkin bilgilerin gizliliğini muhafaza etme ve bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını teminen gerekli her türlü tedbiri almak.

  7.14 Platform nezdindeki bilgilerin kamu tüzel kişileri dâhil üçüncü kişiler ile paylaşımında, KVKK’ya ve ilgili diğer mevzuata riayet edilir.

  7.15 Üye, Platform’un gerekli gördüğü zaman, Platform Hizmetleri’ne erişimini tamamen veya kısmen askıya alabileceğini, kısıtlayabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

8 ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  8.1 Üye, Platform tarafından sunulan Platform Hizmetleri’ni kullanım amacına uygun ve sınırlamalara riayet ederek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8.2 Platform, Üye’nin kayıt olurken talep ettiği bilgileri, Üye tarafından sağlanan içerikleri, bilgi, belge ve diğer materyallerin gerçek ve hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Yanlış veya eksik bilgiler kullanılarak ve bunlara dayanarak yapılacak işlemler sonucu oluşacak herhangi bir zarardan Üye sorumludur.

  8.3 Üye işbu sözleşmeye bağlı olarak Platform’a verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde Platform’u derhal ve en geç 5 iş günü içerisinde haberdar edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Üye’nin bildirimde bulunmaması halinde Platform, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak madde 12.2 uyarınca feshedebilecektir.

  8.4 Üye, Platform Hizmetleri’nden faydalanırken görüntülediği Kampanya’ların kendisine özel olmadığını, kendisinin yatırım tercihlerini yansıtmadığını, Platform’un yayımlandığı Kampanya’lardan bazılarının kendisine uygun olmadığını anladığını ve yatırım kararını yalnızca kendi tercihleri doğrultusunda kendisinin verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

  8.5 Üye, Platform’un hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi sağlamadığını, Platform’un sağladığı hizmetlerin, değerlendirme, analiz, öneri veya tavsiye olarak nitelendirilmediğini kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, bu kapsamda, yapmış olduğu yatırım kararlarını özgür iradesiyle aldığını ve bu yatırım nedeniyle oluşabilecek tüm kayıp ve zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve Platform’u herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  8.6 Üye, her bir Kampanya’ya ilişkin onaylı Bilgi Formu’nu, fon sağlama talebinin iletilmesinden önce okuması gerektiğini ve fon sağlama talebini iletmiş olmakla, Kampanya’ya ilişkin onaylı Bilgi Formu’nu okumuş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8.7 Üye, yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer Üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunamaz. Üye, Platform’un diğer Üyelerine ve Platform çalışanlarına hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlarda bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde Platform Üye’nin Sözleşmesini madde 12.5 uyarınca feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Üye’nin yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkı Platform uhdesindedir.

  8.8 Üye, yürürlükteki İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un madde 8’de sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak dahil olmak üzere olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hiçbir harekette bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde Platform dilerse işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak, madde 12.5 uyarınca fesih hakkına sahiptir.

  8.9 Üye, Platform içeriğini ve/veya sitede bulunan Platform’un diğer Üyelerine ait içerikleri izin almadan kopyalayamaz, yayamaz ve yayınlayamaz.

  8.10 Üye, yasadışı yollarla elde edilen veya üzerinde hak sahibi olunmayan veya koruma kapsamında olan haklar ihlal edilerek üretilmiş /elde edilmiş olan ürün veya hizmetlerin reklamını ve tanıtımını yapamaz. Üye, satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin, ateşli silah, kesici ve delici alet, kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçlarının tanıtımını, reklamını satışını yapamaz.

  8.11 Üye, Platform’a gönderilen ve/veya kaydedilen her bilgi, görsel ve mesajın ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu bilir.

9 ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON YA DA DİĞER MENFAATLER

Platform’un Üyeler’e uyguladığı ücretler İnternet Sitesi’nde yer almaktadır. Platform, hizmetlere ilişkin mevzuattaki bildirim süresine uyarak tüm ücretleri güncelleme/değiştirme hakkını saklı tutar. Platform ücretlerine ek olarak ödeme ve para transferi işlemlerine ilişkin ücretler de Üye tarafından karşılanacaktır.

10 REKLAM VE TANITICI MATERYALLERİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ESASLAR

  10.1 Platform, Kampanya süreci devam etmekte olan Girişim Şirketlerine veya Projelere ilişkin reklam ve tanıtımları internet sitesi, e-posta gönderimi, sosyal medya reklamları gibi mecralar aracılığıyla gerçekleştirecektir.

  10.2 Platform, Girişim Şirketlerine veya Projelere ilişkin olarak tanıtım ve reklamlarında yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamayacağını ve Üye’nin yanlış fikir edinmesine yol açacak nitelikte olamayacağını kabul eder. Girişim Şirketi veya Girişimci’nin Platform’a vermiş olduğu bilgilerin yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olması nedeniyle oluşabilecek zararlardan Platform sorumlu değildir.

11 UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  11.1 İşbu Sözleşme hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12 FESİH

  12.1 Taraflar 30 gün öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda feshedebilecektir. İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi biri fesih iradesini işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yazılı olarak bildirmediği sürece devam edecektir.

  12.2 Üye’nin işbu sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendisinden temin edilen bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması halinde, Platform’a madde 8.3 kapsamında yapması gereken bildirimi zamanında yapmadığı tespit edildiği takdirde, Platform işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

  12.3 Üye’nin işbu Sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak Platform tarafından iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme Platform tarafından yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal ve tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

  12.4 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde Platform, Üye’nin Platform Hizmetleri’ne erişimini derhal sonlandıracaktır.

  12.5 Üye’nin Platform Hizmetleri’nin yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanıldığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin ya da Platform’a kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğinin öğrenilmesi halinde işbu Sözleşme Platform tarafından derhal ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

  12.6 Platform’un SPK tarafından herhangi bir nedenle listeden çıkarılması halinde, işbu Sözleşme Platform açısından herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın Platform tarafından bildirim üzerine feshedilecektir. Bu durumda, devam etmekte olan kampanya süreçleri sonlanmış sayılır ve toplanan fonlar varsa neması ile birlikte emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre Üye’lere iade edilir.

GİZLİLİK VE KVKK

  13.1 Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, işbu Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslarla (yasal zorunluluklar dışında) paylaşmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

  13.2 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Platform tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

  13.3 Toplanan kişisel verileriniz, Platform tarafından Platform Hizmetleri’nin sunulması kapsamında, Platform tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Platform’un ve Platform ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Platform Hizmetleri’nin etkin bir biçimde sunulabilmesi ve Platform tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

  13.4 Toplanan kişisel verileriniz yukarıda bu amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, temsilcilerimize, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  13.5 Kişisel verileriniz Platform tarafından açık rızanız doğrultusunda ve tarafınızla kurulacak olan Sözleşmenin kurulması ve ifası için, internet sitesi ve diğer kaynaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  13.6 Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Platform, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Platform tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

14 MÜCBİR SEBEP

  14.1 İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, salgın hastalık halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

15 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  15.1 Platform, Sözleşme içeriğinde dilediği zaman değişikliğe gidebilir. İşbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az 30 gün önce Platform, Üye’nin kayıtlı olan e-posta adresine ve/veya diğer elektronik iletişim araçları ile bir bildirim yapacak olup, yeni Sözleşme metnini ayrıca İnternet Sitesi’nde de yayımlayacaktır. İşbu Sözleşme hükümleri yürürlükteki mevzuata tabi olup, ilgili mevzuatta bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle uygulanacaktır. Üye, kendisine işbu madde uyarınca yapılacak bildirim ile Sözleşme hükümlerinin geçerli hale geleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16 DİĞER HÜKÜMLER

  16.1 Üye, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

  16.2 İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Platform Hizmetleri’ne ilişkin her türlü ihtilafta Platform’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları, ticari kayıtları, defter kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtların delil teşkil edecek olup, Taraflar işbu madde hükmünün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

  16.3 Platform’un işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile Üye tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olarak kabul edilecektir.

  16.4 Yürürlükteki Mevzuat aksini öngörmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilecektir. Platform, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yönelik yapacağı bildirimleri işbu Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Üye’nin kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresine gönderilecektir.

  16.5 İşbu Sözleşme’de yer alan bir veya birkaç hükmün geçersiz olması işbu Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflardan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  16.6 Platform, yalnızca işbu Sözleşme’den kaynaklanan kendi yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen zararlardan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması halinde sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Üye tarafından neden olunan zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

17 YÜRÜRLÜK

  17.1 İşbu Sözleşme, tüm hüküm ve koşulların Üye tarafından kabul edilmesi itibariyle (“Yürürlük Tarihi”) yürürlüğe girecek ve taraflarca feshedilmediği takdirde yürürlükte kalacaktır. Üye, Platform kullanımı için işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  17.2 İşbu Sözleşme 10 sayfa, 17 madde ve 1 ekten ibaret olup, hükümleri ve ekleri ayrılmaz bir bütün olarak uygulanacaktır.

EK: Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

EK
PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-35/A.2 sayılı " Kitle Fonlaması Tebliği’nin 14’üncü maddesinde öngörüldüğü üzere "Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun, Kurulca paya dayalı kitle fonlaması faaliyeti yürütmesi uygun görülen platformların yer aldığı listede bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Listede yer alan platformların bilgilerine www.spk.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız platform ile imzalanacak "Üyelik Sözleşmesi’nde’’ belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

  1 Platform nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

  2 Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Girişim şirketlerine ve/veya Projelere yapılan yatırımlar, özellikle de yatırılan paranın kısmen veya tamamen kaybedilmesi riski olmak üzere önemli maddi riskler içermektedirler.

  3 Yatırımınızdan herhangi bir getiri elde edemeyebilirsiniz. Yatırımınız herhangi bir mevduat garantisi kapsamında değildir. Ayrıca erken aşama girişimlere yapılan yatırımlar genellikle herhangi bir temettü ödemesi sağlamamaktadır.

  4 Kitle fonlaması yatırımları doğası gereği likit olmayan yatırımlardır. Yatırımınızı herhangi bir zamanda satamayabilirsiniz, satsanız bile yüksek işlem maliyetleriyle karşılaşabilirsiniz.

  5 Girişim şirketinin ve/veya Projenin ticari hedeflerine ulaşamaması riski vardır. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların bir göstergesi olmadığı gibi, erken aşama girişimlerde geçmiş performans verisi dahi sunulamayabilir.

İşbu Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kitle fonlaması faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Platformun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşmeyi imzalayarak Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.