KVKK Genel Aydınlatma Metni

FONGOGO KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ


Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi (“Fongogo”  veya “ Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte ve bu sebeple gerekli her türlü önlemi alarak özenle hareket etmekteyiz. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Fongogo tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

  a) Veri Sorumlusunun Kimliği

Fongogo , Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında “ Veri Sorumlusu ” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres

Telefon

E-posta

KEP

: Cumhuriyet Caddesi, Kahan apt. No:40/3 Şişli / İstanbul

: 212-225-6456

: gizlilik@fongogo.com

: fongogokitle@hs01.kep.tr

  b) İşlenen Kişisel Veriler

Fongogo ile ilişkileriniz kapsamında, aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri :

ad, soyad, T.C. kimlik bilgileri

İletişim Bilgileri :

e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, sosyal medya hesapları

Üye İşlem Bilgileri:

telefon kayıtları, talep bilgisi, şikayet ve geri dönüş bilgileri, girişime ilişkin bilgiler, yatırımcı bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri:

adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler (herhangi bir uyuşmazlık veya resmi kurum talebi halinde)

İşlem Güvenliği Bilgileri :

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları , kullanıcı adı ve şifre bilgileri

Finans Bilgileri :

banka hesabı bilgileri, kredi, banka kartı bilgileri, fatura borç bilgileri

Pazarlama Bilgileri:

işlem geçmişi bilgileri, talep geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, kampanya ve anket bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar :

CCTV görüntü ve ses kayıtları, fotoğraflar

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri :

ziyaretçi giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları

Özlük Bilgileri :

özgeçmiş bilgileri, işe alım görüşme değerlendirmeleri, çıkar politikası kapsamındaki bilgiler

Mesleki Deneyim Bilgileri :

diploma meslek bilgileri, meslek içi eğitim, sertifikalar

  c) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Fongogo ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz tarafımızca Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir: 

1. Fongogo tarafından işletilen ödül.fongogo.com internet sitesi ve Fongogo Ödül mobil uygulaması üye ilişkileriniz kapsamında

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

  - Kimlik bilgileriniz

  - İletişim bilgileriniz

  - Üye işlem bilgileriniz

  - Hukuki işlem bilgileriniz

  - İşlem güvenliği bilgileriniz

  - Fotoğrafınız

  - Finans bilgileriniz

  - Mesleki deneyim bilgileriniz

  - Pazarlama bilgileriniz

a. Faaliyetlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi,

b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

d. Üye iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

d. Kitle fonlama platformu faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

e. Üye destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f. Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

g. Operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

h. Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

i. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

j. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

k. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebep

- “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

- “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve

- “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” 

Saklama Süresi

Hukuki ilişkinin sona ermesinden  itibaren 10 yıl   süreyle

2. Fongogo tarafından işletilen yatirim.fongogo.com internet sitesi ve Fongogo Yatırım mobil uygulaması üye (girişimci veya yatırımcı)   ilişkileriniz kapsamında

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

- Kimlik bilgileriniz 

- İletişim bilgileriniz

- Finans bilgileriniz

- Üye işlem bilgileriniz

- Fotoğrafınız

- Hukuki işlem bilgileriniz

- İşlem güvenliği bilgileriniz

- Mesleki deneyim bilgileriniz

- Pazarlama bilgileriniz

a. Faaliyetlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kitle Fonlaması Tebliği ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi,

b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c. Üye, girişimci, yatırımcı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

d. Kitle fonlama platformu faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

e. Üye, girişimci, yatırımcı değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

f. Üye, girişimci, yatırımcı destek hizmetlerinin yürütülmesi,

g. Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

h. Operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

i. Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

j. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

k. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

l. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebep

- “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve
- “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” 

Saklama Süresi

Hukuki ilişkinin sona ermesinden  itibaren 10 yıl   süreyle

3. Yatırım komitesi   ilişkileriniz kapsamında

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

- Kimlik bilgileriniz 

- İletişim bilgileriniz

- Özlük bilgileriniz

- Mesleki deneyim bilgileriniz

- Hukuki işlem bilgileriniz

a. Faaliyetlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kitle Fonlaması Tebliği ve ilgili mevzuata uygun yürütülmesi,

b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c. Kitle fonlama platformu faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

d. Üye, girişimci, yatırımcı değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

e. Operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

f. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

g. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebep

  - “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve
  - “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” 

Saklama Süresi

Hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle

4. Tedarikçi, iş ortağı, tedarikçi veya iş ortağı  çalışanı, yetkilisi lişkileriniz kapsamında

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

- Kimlik bilgileriniz 

- İletişim bilgileriniz

- Finans bilgileriniz

- Hukuki işlem bilgileriniz

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

Mal / hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebep

  - “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve

  - “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Saklama Süresi

Hukuki ilişkinin sona ermesinden  itibaren 10 yıl   süreyle

5. İnternet sitesi ziyaretçi veya kullanıcı ilişkileriniz kapsamında

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

- Kimlik bilgileriniz

- İletişim bilgileriniz

- İşlem güvenliği bilgileriniz

- Çerez bilgileriniz

  Faaliyetlerin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere mevzuata uygun yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebep

- “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve

- “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Saklama Süresi

İşlemden itibaren 1 yıl süreyle

6. Ziyaretçi ilişkileriniz kapsamında

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

- Kimlik bilgileriniz 

- Giriş, çıkış kayıtlarınız

- Görsel kayıtlar

Şirket ofis alanlarının ve buralarda gerçekleştirilen iş faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması 

Hukuki Sebep

- “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması

Saklama Süresi

Kayıttan itibaren3 ay

7. Çalışan adayı ilişkileriniz kapsamında

Kişisel Veriler

İşleme Amaçları

- Kimlik bilgileriniz 

- İletişim bilgileriniz

- Özlük bilgileriniz

- Mesleki deneyim bilgileriniz

İş başvurularının değerlendirilmesi, 

İş görüşmelerinin yürütülmesi

Hukuki Sebep

- “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve

- açık rıza (olumsuz değerlendirilen adayların CV’lerinin saklanması bakımından)

Saklama Süresi

Olumlu değerlendirilen adaylar bakımından iş ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle

Olumsuz değerlendirilen adaylar bakımından 1 yıl süreyle

  d) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde ve amaçlarla, SPK ve MKK başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve icra müdürlükleri, bilgi teknolojileri desteği, güvenlik hizmetleri gibi hizmetler sunan tedarikçiler ve diğer iş ortakları, Şirket paysahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz ile paylaşılabilmektedir.


Kredi/banka kartı bilgileriniz, kullanılan güvenlik sertifikaları sayesinde şifrelenmiş bir şekilde iş ortağı ödeme hizmet sağlayıcılarına aktarılmakta, ödeme hizmet sağlayıcıları üzerinden işlenmekte ve Fongogo tarafından tutulmamaktadır.


Kimlik, iletişim ve pazarlama bilgileriniz , üye, girişimci, yatırımcı ve potansiyel üye, girişimci, yatırımcı ilişkilerinin takibi, iletişimin sağlanması, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılması, Şirket ürün pazarlama ve bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, etkinliklere katılım sağlanması amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden, tarafınıza ticari elektronik iletiler gönderilmesi için işlenmekte; bu amaçlarla tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.

  e) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Şirket , kişisel verilerinizi Şirket ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve tedarikçi, iş ortağı çalışanı veya yetkilisi olmanız halinde ilgili müşteri, tedarikçi veya iş ortağından, Fongogo tarafından işletilen internet siteleri (Fongogo Ödül ve Fongogo Yatırım) ve Fongogo mobil uygulamaları başta olmak üzere internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik kanallardan yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenmek üzere toplamaktadır. 


İnternet sitemizde çerezler (cookies) ile tanımlama bilgileri toplanmaktadır. Kullandığımız çerezlere ilişkin detayları öğrenmek için Fongogo Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tarayıcı çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili ayrıntılar için, lütfen tarayıcınızın yönergelerine veya yardım işlevlerine bakınız.

  f) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;


  - işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  - işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  - işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

  - yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  - eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

  - Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

  - aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltilme, silme veya yok edilmeye ilişkin işlemlerin bildirilmesini isteme,

  - münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  - kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

  g) Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yazılı olarak yukarıda yer alan adresimize kimliğinizi ispat etmek suretiyle elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Ayrıca, k ayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle fongogokitle@hs01.kep.tr veya gizlilik@fongogo.com adreslerine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, Kanun uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

  h) Değişiklikler

Şirket işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni’ni, süreçlerde herhangi bir değişiklik olması halinde her zaman güncelleyebilir.  Fongogo Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni’nin güncellenmiş son versiyona odul.fongogo.com, yatirim.fongogo.com  internet siteleri ve Fongogo mobil uygulamalarından  erişilebilirsiniz.

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.