Kitle Fonlaması Sözleşmesi

FONGOGO KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.


KİTLE FONLAMASI SÖZLEŞMESİ


1 TARAFLAR

1.1 İşbu Kitle Fonlaması Sözleşmesi (“Sözleşme”), Cumhuriyet Caddesi No: 40/3 Elmadağ, İstanbul 34367 adresi merkezli ve 883556 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi (‘’ Platform’’) ile [?] adresinde mukim [?] Girişimci / [?] adresli merkezde [?] sicil numarası ile [?] Ticaret Sicili’ne kayıtlı [?] Girişim Şirketi (“ Kaynak Arayan”) arasında aşağıdaki şekilde bir sözleşme imzalanmıştır.

1.2 İşbu Sözleşme kapsamında Platform ve Kaynak Arayan ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3 Platform’u temsile yetkili kişiler ve irtibat bilgilerine https://yatirim.fongogo.com (“İnternet Sitesi”) adresinden ulaşılabilmektedir.

2 TANIMLAR

2.1 İşbu Sözleşme’de aşağıdaki terimler aksi belirtilmediği sürece yanlarında açıklanmış olan anlamlarda kullanılmışlardır.

Borsa

6362 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsa

Bilgi Formu

Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan, projenin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu

Emanet Yetkilisi

Platformlar aracılığıyla toplanan fonu, Girişim Şirketine aktarılana veya yatırımcılara iade edilene kadar Tebliğdeki hükümler çerçevesinde emanetçi sıfatıyla bloke eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’nde tanımlanan diğer portföy saklayıcıları

Fonlanan Şirket

Girişimciler tarafından kurulan anonim şirketi veya emanet yetkilisi nezdindeki hesabına, bloke edilen fon tutarının aktarıldığı girişim şirketini,

Girişimci

Projesine paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri,

Girişim Şirketi

Anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve projesine kaynak ihtiyacı bulunan anonim şirketleri veya toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketleri,

Kampanya

Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformun internet sitesinde kamuya duyurulmasını,

Kampanya Sayfası

Projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,

Kampanya Süresi

Yatırım Komitesi tarafından onaylanmış bilgi formunun Kampanya Sayfasında yayımlandığı tarihte başlayan ve en fazla altmış gün olan süre

Kitle Fonlaması

Sözleşmesi (Sözleşme)

Platform ile Girişimci arasında akdedilen kitle fonlaması faaliyeti sırasında uyulması gereken esasların hükme bağlandığı sözleşme

KVKK

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MKK

Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi

Nitelikli Yatırımcı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişiler

Proje

Planlanan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

SPKn

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Tebliğ

27 Ekim 2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2)

TTK

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Üye

Platform ile üyelik sözleşmesi akdeden yatırımcı

VUK

10/01/1961 tarihli ve 10705 sayılı Vergi Usul Kanunu

Yatırım Komitesi

Girişimci veya girişim şirketi tarafından hazırlanan fizibilite ve/veya kredibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,

3 SÖZLEŞMENİN AMACI, KAPSAMI VE KONUSU

3.1 İşbu Sözleşme Kaynak Arayan’ın Platform’a başvurması, Platform’un sunduğu hizmetlerden yararlanması ve Tebliğ ve SPK’nın yayınladığı ilgili diğer mevzuata göre Proje’si için fon toplamak maksadı ile Kitle Fonlama Kampanyası yapması süreçlerini kapsar.

3.2 Süreç, Kaynak Arayan’ın Platform’a başvurması ile başlar. Tebliğ ve Platform’un öngördüğü diğer kuralların uygulanması işbu Sözleşmenin konusunu oluşturur.

4 GİRİŞİMCİ’NİN KAMPANYASINA AİT BİLGİLER
4.1 Kapsam/Konu

İşbu Sözleşmeye istinaden Kaynak Arayan [[?] adındaki Projesi/ [?] A.Ş. adındaki şirketi]’nin [?] TL tutarında kaynak ihtiyacı için 60 (Altmış) günlük bir Kitle Fonlama Kampanyası gerçekleştirmek üzere Platform’a başvuruda bulunmuştur. İşbu Sözleşme’nin imzalanması ile başlayan süreçte Platform, Değerlendirme Politikası’na uygun bulması halinde Yatırım Komitesi’nin onayı ile söz konusu Kitle Fonlaması Kampanyası’nın Platform’da listelenmesine ve Üyelerin fonlamasına açılmasına karar verebilecektir.

4.2 Hedeflenen Fonlama ve Ek Satış

Kampanya Süresince hedeflenen minimum birim pay satış fiyatı [?] TL ve toplam hedeflenen payların nominal değeri [?] TL olup, Kaynak Arayan ayrıca Tebliğ kapsamında toplam hedeflenen payların nominal değerinin %20’si olan [?] TL tutarına kadar ek fon toplama hakkı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Kaynak Arayan, Kampanya’nın gerçekleştirildiği yıla ilişkin SPK tarafından belirlenen ihraç sınırını geçemeyeceğini kabul eder.

5 KAMPANYA SÜRESİNCE UYGULANACAK PROSEDÜR

5.1 Kampanya süreci, Kaynak Arayan tarafından Platform’a fon toplama talebiyle başvurulduğu anda başlar. Kaynak Arayan’ın herhangi bir kitle fonlaması platformu nezdinde paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin mevcut bir kampanyası olması halinde, ilgili kampanya süreci tamamlanmadan yeni bir Kampanya başlatılamaz.

5.2 Kampanya Süresi, Yatırım Komitesi tarafından onaylanmış Bilgi Formu’nun Kampanya Sayfası’nda yayımlandığı tarihte başlar ve bu süre 60 (altmış) günü geçemez. Üye tarafından Kampanya Süresi boyunca ilgili Kaynak Arayan’a yönelik fon sağlama talepleri Platform’a iletilir.

5.3 Kampanya Platform’un uygun gördüğü tarihte yayınlanmaya başlayacaktır. Ek pay satışı dahil tüm pay satışları tamamlanana veya Kampanya Süresi sona erene kadar kampanya devam edecektir.

5.4 Platform nezdinde Kampanya yürütülebilmesi için Kitle Fonlaması Bilgi Formu’nun Yatırım Komitesi tarafından onaylanması ve bu formun Kampanya Sayfası’nda yayımlanması zorunludur. Yatırım Komitesi tarafından Bilgi Formu’nun onaylanması için asgari olarak Bilgi Formu’nda yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir olması ve SPK tarafından belirlenen Kitle Fonlaması Bilgi Formu standartlarına göre eksiksiz olması gerekmektedir. Kaynak Arayan, Bilgi Formu’nun SPK’nın standartlarına uygun şekilde doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5 Kampanya Süresi içerisinde minimum hedeflenen fon tutarına ulaşılması durumunda Kampanya başarılı kabul edilir.

5.6 Kampanya kapsamında yapılan pay satışlarının bedeli Kampanya süresi boyunca Emanet Yetkilisi’nde Platform adına bloke edilecektir. Söz konusu fonlar, Kampanya’nın hedeflenen fon tutarına ulaşarak başarılı olması akabinde kurulu/kurulacak Girişim Şirketi adına açılacak hesaplarda Emanet Yetkilisi’nde bloke edilecektir.

5.7 Fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, her bir Kampanya için Kampanya Süresi’nin sona ermesini takip eden iş günü fonlama sonuçları Platform üzerinden kamuya duyurulur.

5.8 Kampanya sonunda minimum hedeflenen veya ek fon dahil toplam hedeflenen fon tutarına ulaşılması durumunda ve Kampanya Süresi’nin sona ermesiyle birlikte cayma hakkının tüm Üye’ler tarafından sona erdiği tarih itibariyle aşağıda belirtilen süreçler uygulanacaktır;

5.8.1 Girişimci tarafından yürütülen Kampanyalarda, kampanya süresinin sona ermesini takip eden 90 gün içinde anonim şirket kurulması ile Platform adına emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, anonim şirketin Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve en geç kuruluş işleminin ticaret siciline tescilini takip eden otuz iş günü içinde Fonlanan Şirket tarafından toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. Bunu teminen Kaynak Arayan Fonlanan Şirket, kendisinden Platform tarafından talep edilecek her türlü belgeyi en geç 5 iş günü içerisinde teslim etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

5.8.2 Girişim Şirketi tarafından yürütülen Kampanyalarda, fon toplayan girişim şirketinin anonim şirket olması durumunda, platform adına emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirket’in emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve Fonlanan Şirket tarafından kampanya süresinin sona ermesini takip eden 30 iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. Fon toplayan girişim şirketinin limited şirket olması durumunda, kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan gün içinde anonim şirkete dönüşüm işlemlerinin tamamlanmış olması, dönüşüm öncesi bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi, toplanan fonun, anonim şirkete dönüşümü takiben Fonlanan Şirket’in emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anılan mali müşavir raporunun kampanya sayfasında ilan edilmesi gerekir. Platform adına emanet yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirket’in emanet yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve Fonlanan Şirket tarafından dönüşüm işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 30 iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. Bunu teminen Kaynak Arayan Girişimci, kendisinden Platform tarafından talep edilecek, kuruluşun veya dönüşümün yapıldığını tevsik edici her türlü belgeyi en geç 5 iş günü içerisinde Platform’a teslim etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

5.9 Sermaye artırım işleminin tamamlanmasının ardından platform, her bir yatırımcının sağladığı fon tutarı ve bunun karşılığında çıkarılacak payların toplam nominal değeri bilgisini iki iş günü içinde MKK’ya iletir. Fonlanan Şirket’in sermayesini temsil eden tüm paylarının MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

5.10 Sermaye artırımına ve tüm payların MKK nezdinde kayden oluşturularak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına ve bunu takiben Emanet Yetkilisi nezdinde Fonlanan Şirket adına bloke edilen fonun, Fonlanan Şirket’e tevdi edilmesine yönelik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte kampanya süreci sona erer.

5.11 Hedeflenen fon tutarının Kampanya Süresinin bitiş tarihi veya Kampanya Süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm Üye’ler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden işgünü içinde Platform tarafından yapılacak bildirim üzerine Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu bildirimi takip eden işgünü içinde Emanet Yetkilisi tarafından Üye’lere iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer.

5.12 Sözleşme’nin madde 5.8 hükümlerinde düzenlenen yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, söz konusu maddede düzenlenen sürelerin bitimini takip eden iş günü içinde Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması Üye’lere iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer.

5.13 Üye’ler tarafından Kampanya bazında ilgili Platform’a iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin ödemeler ile Emanet Yetkilisi’ne intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve Kampanya Süresi’nin sona ermesini takiben payların Üye bazında dağıtımının tespitine yönelik işlemler Bilgi Formu’nda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak Platform tarafından gerçekleştirilir.

5.14 Platform, Üye’ler tarafından kendisine iletilen fon sağlama taleplerini Kampanya Süresi boyunca anlık olarak MKK’ya ve Emanet Yetkilisi’ne iletir. Fonların toplanması, toplanan fonların Emanet Yetkilisi nezdinde Platform adına açılan hesapta bloke edilerek Girişim Şirketi’ne aktarılması ve/veya söz konusu fonların ve varsa nemalarının Üye’lere iade edilmesi Emanet Yetkilisi tarafından sağlanır.

5.15 Ek satış dahil hedeflenen fon tutarının Kampanya Süresi’nin bitiş tarihinden önce toplanması halinde, Tebliğ kapsamında Üye’lere tanınan cayma hakkı sürelerinin tüm Üye’ler bakımından sona ermesi şartıyla Kampanya Süresi erken sonlandırılabilir. Kampanya Süresi’nin erken sonlandırılıp, sonlandırılmayacağına ilişkin açıklamalar Bilgi Formu’nda yer alır.

5.16 Kampanya Süresi’nde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde, Platform’ca Bilgi Formu’nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen dağıtım listesi dikkate alınarak bu tutarı aşan kısmın Üye’lere iadesi Tebliğ madde 8 hükmünde belirlenen esaslara göre Üye’ler arasında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde yerine getirilir.

5.17 Üye’ler verilecek payların tüm ortaklık hak ve koşulları ile varsa bu paylara ilişkin imtiyazlar Bilgi Formu’nda açıkça belirtilir. Nitelikli Yatırımcı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere Üye’lere verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılamaz.

5.18 Kaynak Arayan’a ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamaz; Kaynak Arayan’ın içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak Üye’lerin yanlış fikirler edinmelerine yol açacak nitelikte olamaz. Bu bilgilerin Kitle Fonlaması Bilgi Formu’nda yer verilen bilgilerle tutarlı olması zorunludur.

5.19 Kampanya Süresi içinde, Üye’lerin yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum Bilgi Formu’nun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte Kaynak Arayan tarafından derhal ve en geç 1 iş günü içerisinde Platform’a bildirilir. Yeni Bilgi Formu’nun yatırım komitesi tarafından incelenmesi ve çoğunluk onayı almaması durumunda Platform, tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla ilgili değişiklikler nedeniyle Kampanya’yı iptal etme hakkına sahip olacaktır.

5.20 Bilgi Formu’nun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları Kaynak Arayan tarafından yapılacak bildirim tarihinden itibaren 2 iş günü içinde Yatırım Komitesi tarafından değerlendirilir ve Değerlendirme Politikası’na uygunluğuna göre onaylanarak Kampanya Sayfasında derhal yayımlanır. Platform, ilgili Girişim Şirketi veya Projeye yönelik fon sağlama talebini iletmiş olan Üye’lere eş zamanlı olarak uygun iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.

5.21 Bilgi Formu’nda yapılan ek ve değişikliklerin Yatırım Komitesi tarafından onaylanarak yayımlandığı tarihten önce ödeme emrini veren Üye’ler açısından cayma hakkı süresi Platform’un üyelere yapacağı bilgilendirme anından itibaren yeniden başlar.

5.22 Yatırım Komitesi ilave gelişmelerin niteliğini ve potansiyel etkilerini değerlendirerek Kampanya sürecini iptal edebilir. Platform’un böyle bir durumda Kampanya sürecini iptal etmesi halinde toplanan fonlar, Tebliğ çerçevesinde Üye’lere iade edilir.

5.23 Toplanan fonların aktarılmasından önce girişimci tarafından yeni bir anonim şirketin kurulmuş, limited şirket türündeki girişim şirketleri için anonim şirkete dönüşümün tamamlanarak ticaret siciline tescil ettirilmiş olması ve bu fonların yalnızca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylar karşılığında fonlanan şirkete aktarılması zorunludur. Girişim şirketlerinin mevcut paylarının satışı suretiyle fon toplanamaz.

5.24 Her bir kaynak arayan tarafından herhangi bir 12 aylık dönemde Platform aracılığıyla en fazla 2 Kampanya ile fon toplanabilir.

5.25 5.000.000 Türk Lirasını aşan fon taleplerinde, hedeflenen fon tutarının toplanmış sayılması için hedeflenen fonun en az %5’ine tekabül eden tutarın kampanya süresi içinde nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmış olması zorunludur. Bu zorunluluk toplanan ek fon bakımından uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen sınırların altında olmamak kaydıyla, girişim şirketi veya girişimci tarafından bilgi formunda belirtilmek kaydıyla nitelikli yatırımcılara tahsisat oranı belirlenebilir.

5.26 Girişimciler veya Girişim Şirketi’nin kampanya sürecinin başladığı tarihteki ortaklarından fonlanan şirkette önemli etkiye sahip olacaklar, Kampanya sürecinin başladığı tarihi takip eden üç yıl içerisinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler ile Nitelikli Yatırımcı’lara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç olmak üzere fonlanan şirketteki paylarını devredemezler.

6 PAYLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

6.1 Şirketin mevcut nominal sermayesi ___ TL olup ___ adet ___ grubu paydan oluşmaktadır.

6.2 İşbu fonlama ile ___ adet ___ grubu nama yazılı pay ihraç edilecektir. Yeni ihraç edilen payların birim satış değeri ___ TL’dir. Şirketin yatırım öncesi toplam değeri ___ TL’dir.

6.3 Hedef fon tutarı ___ TL’dir ve bu fon karşılığında %__ hisse arz edilmektedir. Ek fon tutarı ___ TL’dir. Ek fonla beraber toplam hedef fon tutarı ___ TL olup %__ hisseye denk gelmektedir.

6.4 Paylara ilişkin hususlar Kaynak Arayan’ın işbu sözleşme ile eş zamanlı olarak imzaladığı Bilgi Formu’ndaki esaslarda detaylandırılmıştır.

7 PLATFORMUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Platform, Kampanya Süresi’nce ilgili prosedürü işletmekle sorumludur.

7.2 Platform, Kaynak Arayan’ın Kampanya hazırlıklarını yapması için gerekli destek ve altyapıyı sağlar. Platform, Kaynak Arayan’ın Kampanya hazırlıklarına ilişkin, sunduğu veya sunmadığı destek hizmetleri nedeniyle oluşacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Kaynak Arayan, Platform’un ana faaliyetinin kitle fonlaması faaliyetleri olduğunu, Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla diğer yan hizmetlerin ise seçimlik olarak sunulabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

7.3 Platform, sunulan hizmet nedeniyle hafif ihmal seviyesindeki kusurlarından sorumlu tutulamaz. Ağır ihmal ve kastın varlığının ise ancak kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olması durumunda Platform ihmal ve kasıtla doğrudan bağlantılı olan zararları tazmin ile yükümlüdür.

7.4 Platform internet sitesini kesintisiz erişilebilir kılmak adına en üst düzeyde özen gösterir, bu konuda tüm önlemleri alır. Kaynak Arayan, özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri savaş, grev, doğal afet gibi ve bunlarla sınırlı olamamak üzere benzeri durumlarda sitenin ulaşılamaz olabileceğini ve kesintilerden kaynaklı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.5 Kaynak Arayan, Platform kuralları ve Kampanya prosedürüne veya işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunda Platform’un, Kampanya’yı askıya alabileceğini ve dilediği anda sonlandırabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda, Platform dilerse işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, Sözleşme’nin 10.4 maddesinde yer alan fesih hükümlerine uygun olacak şekilde fesih hakkına sahiptir.

7.6 Platform, Kaynak Arayan ile Üye’ler arasında yapılan hiçbir hukuki işleme ve/veya sözleşmeye taraf, kefil, garantör, lehtar değildir ve hiçbir şekilde aralarında tesis edilecek işlemler nedeniyle hak ve yükümlülük sahibi değildir. Kaynak Arayan Üye’ler ile kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşme ve/veya hukuki işlemden yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler. Tebliğ’in madde 12/6 hükmü gereğince Platform’un Üye’lerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkân tanımasından faydalanarak Kaynak Arayan ve Üye’lerin kendi aralarında yaptıkları herhangi bir sözleşme ve/veya hukuki işlem sebebiyle Platform ikincil piyasa işlemine aracılık etmiş sayılmaz.

7.7 Platform gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların alım satımı ve gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ile diğer şirketlere yatırım yapılması amaçlı projelere ilişkin kitle fonlaması faaliyeti yürütemez.

7.8 Platform, Kaynak Arayan’ın vermiş olduğu tüm bilgileri bu Sözleşme’de yer alan Gizlilik ve KVKK hükümlere uygun olarak Emanet Yetkilisi ve MKK başta olmak üzere, gerekli olduğu ölçüde diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kaynak Arayan, işbu Sözleşme’yi imzalayarak Kampanya yürütülmesi için gerekli veri paylaşımlarının yapılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

7.9 Platform, Kaynak Arayan’ın kayıt olurken ilettiği bilgileri, Kaynak Arayan tarafından sağlanan içerikleri, bilgi, belge ve diğer materyalleri üçüncü kişilere gerçek ve hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Eksik ve yanlış beyanlar ve hukuka örf adete aykırı hususlar açısından her ne kadar kontrol edecekse bile bu bilgilerin tüm sorumluluğu Kaynak Arayan’a aittir. Yanlış, yalan ve eksik bilgiler kullanılarak ve bunlara dayanarak Platform’u kullanan herhangi bir başka kişinin zarar görmesi sorumluluğu Kaynak Arayan’a aittir.

7.10 Platform, Kaynak Arayanlara ilişkin tüm bilgilerin ve Kaynak Arayan tarafından sağlanan verilerin saklanması için gerekli tedbirleri almaktadır. Kaynak Arayan, bu bilgilerin Platform’un kontrolü dışında üçüncü şahısların eline geçmesi ve kötü niyetli kullanılmasından Platform’un sorumlu tutulamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

7.11 Kaynak Arayan, Platform’un kuralları ve izin verdiği dosyalar dışında herhangi bir yazılım, kod, script, eklenti (add-on) ve benzeri sisteme müdahale edici, sistemin çalışmasını değiştirici veya düzenleyici araç yükleyemez. Bu durumun oluşmasında ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında ilgili dosyayı yükleyen Kaynak Arayan sorumludur. Kaynak Arayan işbu maddeye aykırı davranışı nedeniyle uğrayacağı zarar ve kayıplar için Platform’u sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

7.12 Girişimci, verdiği bilgiler ve belgeler, fotoğraflar, tanıtım filmleri, resimler ve yazıların Platform tarafından reklam ve pazarlama amaçlı kullanılabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

7.13 Platform yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür;

7.13.1 Payların MKK nezdinde kayden oluşturulma sürecine kadar gerçekleştirilecek işlemleri yerine getirme veya bir yatırım kuruluşu vasıtasıyla yerine getirilmesini sağlama,

7.13.2 Emanet Yetkilisinin toplanan fon tutarını nemalandırıp nemalandırmayacağını, alınacak ücret, komisyon ve kesintileri internet sitesinde ilan etme görevlerini yerine getirme,

8 KAYNAK ARAYAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak Girişim Şirketlerinin;

8.1.1 Teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinde bulunmaları,

8.1.2 Tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırlayacakları en son yıllık ve varsa son güncel ara dönem finansal tablolarında, 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)’nin 8 inci maddesinde finansal tablo kalemleri için öngörülen eşikleri aşmamaları,

8.1.3 Düzenli olarak takip ve kontrol edilen tescil edilmiş internet sitelerinin bulunması, zorunludur.

8.2 Girişim Şirketleri, yukarıda belirtilen yükümlülükleri sağladıklarına ilişkin her türlü tevsik edici bilgi ve belgeleri Platform’a talebi üzerine sağlamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

8.3 Hedeflenen fonun belirlenen süre içerisinde toplanamaması durumunda Kampanya başarısız olarak kabul edilir ve toplanan fonlar sahiplerine iade edilir. Bu durumda Kaynak Arayan Platform’u sorumlu tutamayacağını ve herhangi bir ad altında tazminat etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

8.4 Kaynak Arayan, Platform tarafından sunulan tüm alanları, kullanım amacına uygun ve sınırlamalara riayet ederek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5 Kaynak Arayan, toplanan fonları hangi amaçla kullanacağına dair Kampanya Sayfasında yayınladığı çizelgeye istinaden kullanımını gerçekleştirir. Kaynak Arayan, toplanan fonların, doğrudan veya dolaylı olarak gayrimenkul, gayrimenkule dayalı haklar ve gayrimenkul projelerinin satın alınması veya finansmanında kullanılamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

8.6 Kaynak Arayan, yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya Üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunmaz. Kaynak Arayan, Platform’u kullanan diğer kişilere ve Platform çalışanlarına hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlarda bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde Platform dilerse işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, Sözleşme’nin 1o.6. maddesinde yer alan fesih hükümlerine uygun olacak şekilde fesih hakkına sahiptir.

8.7 Kaynak Arayan, yürürlükteki İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun’un madde 8’de sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak dahil olmak üzere olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hiçbir harekette bulunamaz. Bu durumun tespiti halinde Platform dilerse işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak, Sözleşme’nin 1o.6.maddesinde yer alan fesih hükümlerine uygun olacak şekilde fesih hakkına sahiptir.

8.8 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve telif hakları ile ilgili yürürlükteki diğer mevzuat tarafından korunan eser, yazılım veya materyaller, hak sahiplerinden izin almadan kullanamaz. Kaynak arayan, böyle bir duruma sebebiyet vermemek için gerekli tüm aksiyonları almakla sorumlu olduğunu ve buna ilişkin tespit edilen ihlallerden sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

8.9 Kaynak Arayan, virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları sisteme, sayfasına yükleyemez ve diğer kişilere gönderemez. Kaynak Arayan, Üyelere spam, junk, istenmeyen mesaj, aynı anda birden fazla Üyeye gönderilecek yığın mesaj veya tekrarlanan mesajlar göndererek rahatsız edemez.

8.10 Kaynak Arayan, Kampanya Sayfası’nda olması gereken bilgilerin dışında reklam olabilecek içerik bulunduramaz. Kaynak Arayan, Platform içeriğini ve/veya sitede bulunan Üyelere ait içerikleri izin almadan kopyalayamaz, yayamaz ve yayınlayamaz. Kaynak Arayan sisteme aşırı yük getirecek bir yazılımı kullanamaz ve kuramaz.

8.11 Kaynak Arayan, satışı ve pazarlaması yasak veya denetime tabii olan mal veya hizmetlerin, ateşli silah, kesici ve delici alet, kumar ve çekiliş, bahis hizmetleri, ilaç, tehlikeli maddeler veya yegâne amacı hak sahibinin haklarının ihlalini veya suç işlenmesini sağlamak olan araçlarının tanıtımını, reklamını satışını yapamaz.

8.12 Kaynak Arayan, Platform’a gönderilen ve/veya kaydedilen her bilgi, görsel ve mesajın ve her türlü verinin siteye gönderildiği kaynak IP adresinin yürürlükte olan mevzuat gereği ve ahlaka ve hukuka aykırı kullanımı engellemek için kaydedilmekte olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

8.13 Toplanacak fonların hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Kaynak Arayan tarafından bir raporun hazırlanması ve bu raporun Kampanya Süresinin başlangıç tarihi itibarıyla Kampanya Sayfası’nda yayımlanmış olması zorunludur.

8.14 Kaynak Arayan, kendisine aktarılan fonu Bilgi Formu’nda, Kampanya Sayfası’nda ve kamuya açıklamalarında belirttiği şekilde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.15 Kaynak Arayan, Tebliğ uyarınca toplanan fonun kullanılmaya başlanması ile, fonun amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimi SPK tarafından listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından özel amaçlı bağımsız denetim raporu hazırlatır. Bu kapsamda hazırlanacak özel amaçlı bağımsız denetim raporu, Kampanya süresince toplanan fonun Kaynak Arayan’a aktarıldığı tarihten itibaren 5.000.000 TL üzerinde fon toplayan Kaynak Arayanlar için her yıl, diğer Kaynak Arayan’lar için ise Bilgi Formu’nda belirtilen fonların tamamının kullanılması ile söz konusu yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hazırlanır ve Kaynak Arayan’ın Kampanya Sayfasında ve internet sitesinde 2 (iki) işgünü içerisinde yayınlanır. Kaynak Arayan söz konusu özel amaçlı bağımsız denetim raporunu hazırlatma ve Kampanya Sayfasında yayımlatmak üzere Platform’a iletme konusunda sorumlu olduğunu, söz konusu raporların hazırlanmasında ve yayınlanmasında oluşabilecek eksiklikler ve gecikmelerden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

8.16 Kaynak Arayan, özel amaçlı bağımsız denetim raporu veya herhangi bir şekilde kitle fonlaması aracılığıyla toplanan fonların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, Platform’un bu durumla ilgili gerekli adli ve idari ihbarlarda bulunabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

8.16 Kaynak Arayan mevcut Kampanya’sı tamamlanmadan ikinci bir Kampanya başlatamaz.

8.17 Kaynak Arayan, aleyhine fesih davası açılması, bu davanın sonuçlanması, varsa esas sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda fesih kararı verilmesi, konkordato başvurusu yapılması ve sonuçlanması, aleyhine iflas davası açılması, sonuçlanması, tasfiye sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi, yönetim kontrolünün el değiştirmesi durumlarını öğrenildiği tarihten itibaren 2 iş günü, TTK uyarınca hazırlanan finansal tablo ve raporları veya VUK uyarınca hazırlanan yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ilgili takvim yılını izleyen dördüncü ayın sonuna kadar Kamuyu Aydınlatma ilkesi gereği ilan emekle yükümlüdür. Söz konusu açıklamalar Kampanya yayın tarihinden itibaren ilk 5 (beş) yıl Kampanya Sayfasında ve Kaynak Arayan’ın internet sitesinde yapılacak ve bu süre sonrası yapılacak her türlü açıklama Kaynak Arayan’ın internet sitesinde yapılmaya devam edecektir. Yapılacak açıklamaların dili Türkçe’dir. Kaynak Arayan, açıklamaların yanlış, yanıltıcı, temelsiz veya eksik olamayacağı ve Kaynak Arayan’ın mevcut durumu hakkında yanlış kanaat uyandıracak nitelikte olamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

8.18 Kampanya Süresinin bitiş tarihi ile toplanan fonların tamamının kullanıldığı tarih arasındaki altı aylık dönemler itibarıyla ve her durumda fonların tamamının kullanıldığı tarih itibarıyla Kaynak Arayan’ın mevcut durumuna ve fonun kullanıldığı yerlere ilişkin bilgiler Kampanya Sayfasında duyurulur. Kaynak Arayan söz konusu bilgileri talep edildiğinde Platform’a sağlamakla yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

9 ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON ve DİĞER HUSUSLAR

9.1 Kaynak Arayan, Platform’da Kampanyasının listelenmesi karşılığında Platform tarafından yapılacak bildirimde yer alan tutarda Platform’a ödeme yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. Kaynak Arayan, Kampanya Sayfası’nın açılması için ilgili tutarı kredi kartı veya para havalesi yoluyla ödeyecektir. Kaynak Arayan’ın ilgili tutarı para havalesi ile ödemesi halinde, açıklamaya Kampanya Adı ve Kampanya Numarasını yazarak Denizbank nezdinde Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi adına kayıtlı TR 190013400000790339800001 IBAN No’lu hesaba gönderdiğine dair dekontu Platform’un e-posta adresine gönderecektir. Kampanya Sayfası, ilgili tutarlar Platform’a tarafından alındıktan sonra en geç 3 işgünü içerisinde açılır. Kaynak Arayan, söz konusu tutarların Platform’a iletilmemesi halinde, Platform’un Kampanya Sayfası açmayı reddedebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

9.2 Kampanya’nın başarı ile sonuçlanmasının ardından Kaynak Arayan, Platform’a ayrıca ek fon dahil toplanan fonun %7.5 + KDV’si oranında başarı ücreti ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Kaynak Arayan, Fon aktarma işlemi ardından, söz konusu ücreti 5 iş günü içinde Platform’un yukarıda belirtilen banka hesabına öder. İşbu hüküm kapsamında belirtilen sürelerde, Kaynak Arayan’ın Platform’a söz konusu ücreti ödememesi halinde hakkında derhal hukuki işlem başlatılacaktır. Kampanya başarılı olmadığı takdirde başarı ücreti alınmayacaktır.

9.3 Kampanya sonrası yatırımcılar tarafından satın alınan payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmesi yapılacak olup, kaydileştirme işlemleri için ödenecek tutarın belirlenmesinde, ödeme tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde yayımlanan güncel ücret tarifeleri esas alınacaktır. Bu tutar, kampanyanın başarılı olmasından bağımsız olarak kaynak arayan tarafından ödenir.

9.4 Takasbank’ın verdiği emanet yetkilisi hizmeti karşılığında ödenmesi gereken tutar, kampanyanın başarılı olmasından bağımsız olarak kaynak arayan tarafından ödenir. İlgili tutarın belirlenmesinde, ödeme tarihinde Takasbank’ın internet sitesinde yayımlanan güncel ücret tarifeleri esas alınacaktır.

Kampanya sırasında ya da kampanyadan sonra herhangi bir mevzuat değişikliği, ücret tarifesi değişikliği vb. sebep ile işbu Sözleşme kapsamında düzenlenmeyen, her ne ad altında olursa olsun bir ücretin ödenmesi gerektiği takdirde; ilgili tutarın kaynak arayan tarafından ödeneceği, kampanyanın başarılı olup olmamasından bağımsız olarak taahhüt edilmiştir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

9.6 İşbu Sözleşme hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10 FESİH

10.1 Taraflar 30 gün öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda feshedebilecektir.

10.2 Sözleşme uyarınca Taraflar’ın tüm hak ve yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde ifa etmiş olması kaydıyla işbu Sözleşme (i) Kampanya bitim tarihinden itibaren 1 yıl sonra veya (ii) Kampanya bitim tarihinden itibaren 1 yılı geçmemek üzere Kaynak Arayan ile yeni bir Kitle Fonlama Sözleşmesi imzalanması durumunda yeni sözleşmenin imza tarihi itibariyle kendiliğinden sona erecektir.

10.3 Kaynak Arayan’ın işbu Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendisinden temin edilen bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması halinde, Platform’a yapması gereken bildirimi zamanında yapmaması halinde, Platform işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

10.4 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal ve tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

10.5 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde Platform, Kaynak Arayan’ın Kampanya’sını derhal sonlandıracak ve gerekli aksiyonları alacaktır.

10.6 Kaynak Arayan’ın Platform Hizmetleri’nin yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme Platform tarafından derhal ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

10.7 Platform’un SPK tarafından herhangi bir nedenle listeden çıkarılması halinde, işbu Sözleşme Platform açısından herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın Platform tarafından bildirim üzerine feshedilecektir. Bu durumda, devam etmekte olan Kampanya süreçleri sonlanmış sayılır ve toplanan fonlar varsa neması ile birlikte emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre Üye’lere iade edilir.

11 GİZLİLİK VE KVKK

11.1 Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, işbu Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

11.2 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel veriler; veri sorumlusu olarak Platform tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

11.3 Toplanan kişisel veriler, Platform tarafından Kampanya sürecinin sağlanması kapsamında, Platform tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Platform’un ve Platform ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Kampanya hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulabilmesi ve Platform tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

11.4 Toplanan kişisel veriler yukarıda bu amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, temsilcilerimize, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya özellikle bankalar olmak üzere iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://yatirim.fongogo.com adresinde yer alan Fongogo Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

11.5 Kişisel veriler Platform tarafından açık rızanız doğrultusunda ve tarafınızla kurulacak olan Sözleşmenin kurulması ve ifası için, internet sitesi ve diğer kaynaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

11.6 Kişisel veri sahiplerinin, haklarına ilişkin taleplerini https://yatirim.fongogo.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle iletmesi durumunda, Platform, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Platform tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

12 MÜCBİR SEBEP

12.1 İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, salgın hastalık halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin [90] günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

13 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

13.1 Platform, Sözleşme içeriğinde dilediği zaman değişikliğe gidebilir. İşbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az 30 gün önce Platform, Kaynak Arayan’ın kayıtlı olan e-posta adresine ve/veya diğer elektronik iletişim araçları ile bir bildirim yapacak olup, yeni Sözleşme metnini ayrıca Platform Web Sitesi’nde de yayımlayacaktır. İşbu Sözleşme hükümleri yürürlükteki mevzuata tabi olup, ilgili mevzuatta bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle uygulanacaktır. Kaynak Arayan, kendisine işbu madde uyarınca yapılacak bildirim ile Sözleşme hükümlerinin geçerli hale geleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14 DİĞER HÜKÜMLER

14.1 Kaynak Arayan, Platform’un önceden vereceği yazılı onay olmadan işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

14.2 İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Kampanya sürecine ilişkin her türlü ihtilafta Platform’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları, ticari kayıtları, defter kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtların delil teşkil edecek olup, Taraflar işbu madde hükmünün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

14.3 Platform’un işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile Kaynak Arayan tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olarak kabul edilecektir.

14.4 Yürürlükteki Mevzuat aksini öngörmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilecektir. Platform, işbu Sözleşme kapsamında Kaynak Arayan’a yönelik yapacağı bildirimleri işbu Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kaynak Arayan’ın Bilgi Formu’nda yer alan adresine gönderilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.

14.5 Platform, yalnızca işbu Sözleşme’den kaynaklanan kendi yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kaynak Arayan tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

15 YÜRÜRLÜK

15.1 İşbu Sözleşme, tüm hüküm ve koşulların Kaynak Arayan tarafından kabul edilmesi itibariyle (“Yürürlük Tarihi”) yürürlüğe girecek ve taraflarca feshedilmediği takdirde yürürlükte kalacaktır. Kaynak Arayan, Platform kullanımı için işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.2 İşbu Sözleşme’de yer alan bir veya birkaç hükmün geçersiz olması işbu Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflardan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

15.3 İşbu Sözleşme 12 sayfa ve 15 maddeden ibarettir.

FONGOGO KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. (Platform)

Adına,

Serkan Bağçe

Kaynak Arayan

Ad Soyad /Şirket Adı

İmza

Tarih

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.