İkincil Alım/Satım İşlemleri

İkincil Piyasa ve Pay Devirleri

 

YASAL MEVZUAT

Kitle fonlamasına ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) eklenen 35/A maddesine dayanılarak hazırlanan Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2) ile belirlenmiştir.

Kitle Fonlaması Tebliğinde ikincil piyasa ve pay devirleri ile ilgili açıklamalara yer verilmiş olup anılan Tebliğin;

  • "Genel esaslar " başlıklı 11’ inci maddesinde; 

“(18) Borsa tarafından uygun görülen fonlanan şirket paylarına ve borçlanma araçlarına ilişkin ikincil piyasa işlemleri, Borsa tarafından hazırlanan ve Kurulca uygun görülen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili pazarda gerçekleştirilebilir.”, 

  • “Platformların gerçekleştiremeyecekleri faaliyetler” başlıklı 12’ nci maddesinde,

“(7) Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar paya veya borçlanma aracına ilişkin olarak ikincil piyasa işlemlerine aracılık edemezler. Platformların internet siteleri üzerinden üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkan tanınması bu hükme aykırılık teşkil etmez.”,

  • “Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamaya ilişkin esaslar” başlıklı 16’ncı maddesinde,

“(7) Girişimciler veya girişim şirketlerinin kampanya sürecinin başladığı tarihteki ortaklarından fonlanan şirkette önemli etkiye sahip olacaklar, kampanya sürecinin başladığı tarihi takip eden 3 yıl içinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler ile nitelikli yatırımcılara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç olmak üzere, fonlanan şirketteki paylarını devredemezler.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Belirtmek isteriz ki bu tür yatırımlar risk içerir ve geri dönüşleri zaman alır.  Kitle fonlama yatırımlardan kazanç sağlamak için sabırlı olmak ve girişimin büyümesini beklemek gerekmektedir.

Yatırım yaptığınız şirketin satılması, halka arz edilmesi ve temettü dağıtımı durumunda kazanç sağlayabilirsiniz. Ancak Kitle Fonlama Sistemi içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar uzun vadeli yatırımlar olması bakımından kısa bir zaman içerisinde kazanç elde etmeyi beklemek doğru olmayacaktır. Kazanç elde edebilmeniz için 3 ila 5 yıl aralığında beklemelisiniz. 

Platformumuz Borsa İstanbul tarafından hazırlanacak ikincil pazar yapısı kurulana kadar ikincil piyasa işlemlerine aracılık etmeden, Platformumuz üzerinden yatırım yaparak pay alan yatırımcıların, paylarını devretmek istemeleri durumunda diğer üyeler ile iletişim kurabilmeleri için gerekli alt yapıyı sağlar.

Bu kapsamda gerekli altyapı kurulana kadar paylarını satmak isteyenler için kendilerinin buldukları alıcılar ile aralarında gerçekleşmesi gerekli iş ve işlemler için bu payların devirlerinin yapılması, İhraççı Kuruluş (Girişim Şirketi) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Sistemi üzerinden platformumuz uzmanları ile beraber işlemler tamamlanacaktır.

PAY ALIM SATIM İŞLEMLERİNİ NE ZAMAN YAPABİLİRİM?

Bu işlemler ile ilgili olarak aşağıdaki başlıklar altında talep edilen ve kendisine uygun olan bilgi ve belgeleri sağlayanlar için gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.

Pay alım/satım işleminin yapılabilmesi için paylarının MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması sonrasında talepte bulunabilirler.

Pay alım/satım işlemleri için ihraççı şirkete ve platforma bir ödeme yapılmayacaktır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bir bedel istenmesi durumunda bu tutar İhraççı şirket (Girişimci) tarafından alım/satım yapan kişilere rücu edilebilir. Bu konudaki tüm insiyatif İhraççı Şirket ‘e (Girişimci) aittir.  

Pay alım satım işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülükler alıcı ve satıcıya aittir.

Aşağıda devrin şekline göre istenen tüm belgeler hazırlandıktan sonra öncelikle taranmış halleri paydas@fongogo.com e-posta adresine gönderilerek gerekli ön onay alınacak ve ardından talep gerçekleştirilerek taraflara e-posta ile bilgi verilecektir.

PAY ALIM/SATIM VE DEVİR HUSUSLARI

İki Gerçek (Yerli/Yabancı) Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler 

Alıcı ve/veya Satıcı Platforma kayıtlı değilse Platforma Kayıt olması ve doğrulanması

Pay Devir/Temlik Sözleşmesi

Kimlik/Pasaport/Mavi Kart Fotokopileri

 

Biri Tüzel diğeri Gerçek (Yerli/Yabancı) Kişi arasındaki pay alım/satım İşlemi için gerekli Belgeler

Alıcı ve/veya Satıcı Platforma kayıtlı değilse Platforma Kayıt olması ve doğrulanması

Pay Devir/Temlik Sözleşmesi

Kimlik/Pasaport/Mavi Kart Fotokopileri

Gerekli Belge Taslakları: (Aşağıdaki Belgeleri indirip kullanabilirsiniz)

Pay Devir/Temlik Sözleşmesi Örneği

GERÇEK KİŞİNİN MENKUL KIYMETLERİ ELDEN ÇIKARMASININ VERGİLENDİRİLMESİ

GVK’nın mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde yer alan hükme göre; ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancıdır.

Bir gerçek kişinin bir anonim şirket pay senetlerinin satışının vergilendirilmesi; Gelir Vergisi Kanunu’nun "Değer artışı kazançları" başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde yer alan hükme göre; ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancıdır.

Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar hariç, 25.000 Türk lirası (317 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2022 tarihinden itibaren) gelir vergisinden müstesnadır.

Sahibi olunan hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren iki yıl geçmesinden sonra sağlanan kazançlar, gelir vergisinin konusuna girmemektedir.

 

 

HATA

Kitle fonlaması işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Bunlar arasında yatırımın kısmi yada tümünün kaybı, payların devir imkânının kısıtlı olabileceği, kar payı da dahil olmak üzere herhangi bir getiri elde edilememesi ve yatırım yapılan girişimin ticari hedeflerine ulaşamaması gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kitle fonlama faaliyetleri riskleri için Genel Risk Bildirimi’mizi, karşılaşabileceğiniz risk tipleri için Özel Risk Bildirimi’mizi inceleyebilirsiniz.

Fongogo, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) kapsamında paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış bir şirkettir. Paya dayalı kitle fonlaması ve bu kapsamda platformların sunduğu hizmetlere yahut diğer kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin bilgilere internet sitemiz ve Tebliğ aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Fongogo hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya yatırım analizi sunmaz, bir girişimci veya girişim şirketine ilişkin yatırım önerisinde bulunmaz, yatırımın belirli bir yatırımcı için uygunluğunu teyit etmez, saklama hizmeti sunmaz ve hiçbir durumda bu e-postanın içeriği bu şekilde yorumlanamaz. Kişiler kendi yatırım kararlarını, kendileri, gerekli belgeleri inceleyerek, yatırımcı gereksinimlerini, yatırım limitlerini ve yatırım konusu araçları yeniden satma imkanı hakkında ayrıntılı bilgiler edinerek ve her türlü yatırım kararının riskler içerebildiğini gözeterek vermelidir. Kitle fonlaması ve Platform’da yayımlanan ilgili kampanyalar özelinde bu risklere ilişkin çeşitli bilgilere konu ile ilgili bilgilendirme formları veya açıklamalar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.